ต้นสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น ปลูกป่าทดแทน แผนป้องกันการชะล้างพังทลายของ หน้าดิน
2. แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น ปลูกป่าทดแทน แผนป้องกันการชะล้างพังทลายของ หน้าดิน ได้แก่ แผนการพัฒนาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น ปลูกป่าทดแทน แผนป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ได้แก่ แผนการพัฒนาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. โครงการศึกษา ทบทวนการเพิ่ม ปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
5. ศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ